Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Användarvillkor för pacemaker-info.se

För att besökare till denna webbplats ska kunna känna sig tillfredsställda med informationen och bedöma de upplysningar som ges, vill vi efter bästa förmåga följa de regler och rekommendationer som den svenska socialstyrelsen och EU-kommissionen ställt upp för informationstjänster om hälso- och sjukvård riktad till allmänheten. EU-kommissionens kvalitetskriterier omfattar sex punkter:

1. Transparens (öppenhet) och ärlighet om avsändare, syfte, målgrupp och finansiering.
2. Källhänvisningar.
3. Personlig integritet, säkerhet och sekretess.
4. Aktualitet (datum för uppdateringar).
5. Uppgift om webbplatsansvariga och kontaktmöjligheter.
6. Tillgänglighet (sökmöjligheter, läsbarhet och förståelse).

1. Transparens

Webbplatsens avsändare, syfte, målgrupp och finansiering.

Avsändare

Överläkare Thomas Fåhraeus vid Universitetssjukhus i Lund har gått i pension och är ej längre ansvarig och faktagranskare för denna webbplats. Torbjörn Persson och sjuksköterskan Maria Hesselstrand, specialister på pacemaker- och ICD-behandling ansvarar för att informationen i artiklarna är uppdaterade och korrekta.

Syfte

Webbplatsen har skapats för att ge pacemakerpatienter och deras anhöriga en mer ingående och uppdaterad information om hjärtats rytmstörningar och om pacemakerbehandling. Naturligtvis får patienterna både muntlig och skriftlig information på behandlande sjukhus. Emellertid kan det vara svårt att tillgodogöra sig muntliga upplysningar strax innan en operation. Pacemakerbroschyrerna är mer allmänt hållna. Här hoppas vi att pacemaker-info kan fylla en uppgift genom mer detaljerad information om bakgrunden till pacemakerterapi och frågor kring den aktuella behandlingen. Vi informerar även om utvecklingen inom området och nya behandlingsprinciper.

Många patienter med rytmrubbningar och ev. pacemaker uppger att de ibland känner sig missförstådda och att de får inte det stöd och den förståelse för sin sjukdom. Kanske pacemaker-info kan fylla en uppgift här och underlätta med förklaringar och information.

Målgrupper

De primära målgrupperna för webbsidan är pacemakerpatienter och anhöriga. Innehållet på webbsidan är även lämplig för andra, och kan kanske engagera människor med olika bakgrunder och intressen som till exempel:

  • Intresserad allmänhet
  • Sjukvårdspersonal
  • Studenter med inriktning mot sjukvård och hälsa

Finansiering

Arbetet med att ta fram och bearbeta information och bildmaterial har utförts av överläkare Thomas Fåhraeus och leg. Sjuksköterskan Maria Hesselstrand vid Lunds Universitetssjukhus samt Magnus Tamelander, fotograf och webbutvecklare på helix it. De resurser som krävts för att ta fram och underhålla webbsidan har tillhandahållits genom ett sponsorsförfarande med företaget St Jude Medical och Universitetssjukhuset i Lund. Kostnader för teknik och webbhotell sponsras av St Jude Medical. Vi har tillåtelse att använda illustrationer och fotomaterial från St Jude Medical.

2. Källhänvisningar

Artiklarna på webbplatsen är författade enkom för detta syfte av Thomas Fåhraeus och Maria Hesselstrand.

3. Personlig integritet, säkerhet och sekretess

Informationen på webbplatsen skall inte konkurrera med den medicinska rådgivning och behandling som patienten får av sjukvårdspersonalen utan mera ses som ett komplement till tidigare given information.

Då pacemakerbehandling är en relativt komplicerad vårdform att beskriva i text har innehållet förenklats något för att göra det mera lättförståeligt. Pacemaker-info.se tar inte ansvar för eventuell missuppfattning som kan uppkomma genom denna information som finns på webbplatsen eller de svar som ges i forumet.

Forum

Forumet är endast en mötesplats för patienter med pacemaker och deras ansvariga. Medicinska frågor kommer inte att besvaras av sidans administratörer längre. Sådana frågor måste tas med primärvård eller husläkare. Specifika frågor angående den enskilde patientens sjukdomsförlopp och behandling kan tyvärr inte besvaras med tanke på sekretess, integritet och respekt för den lokala, kliniska vård som ges.

Personuppgifter

Pacemaker-info.se sprider inte eller på annat sätt använder personuppgifter som användare registrerar när de skapar ett användarkonto. Personuppgiftslagen PUL förbjuder spridningen och bearbetningen av personuppgifter utan tillstånd av de berörda personerna.

Du kan närhelst du vill inaktivera ditt användarkonto på pacemaker-info.se. Kontakta oss, så sköter vi det. De ev. inlägg som du skrivit i forumet kommer att ligga kvar, men under ett anonymt namn.

BBS-lagen

Pacemaker-info.se ansvarige är Steinar Holmström på St Jude Medical. Forumet lyder under den s.k. BBS-lagen. Vi påtar oss alltså ansvaret att ha skälig uppsikt över forumet, så att stötande eller lagvidriga inlägg tas bort så fort som möjligt.

Cookies

Webbplatsen använder cookies för att identifiera användare som loggar in för att skriva i forumet. Uppgifterna används inte på något annat sätt eller sprids vidare.

Upphovsrättsliga frågor

Allt material på pacemaker-info.se är upphovsrättsligt skyddat © 2006-2016 och tillhör respektive upphovsman. Användare får dock fritt skriva ut och nyttja informationen för privat och icke-kommersiellt bruk. Dokumenten får inte ändras och källan (pacemaker-info.se) skall tydligt framgå. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller återges utan skriftlig tillåtelse.

4. Webbplatsansvarig

Ansvarig för webbplatsen är Steinar Holmström.

5. Tillgänglighet

Vi har ansträngt oss för att anpassa materialet efter användarnas behov.

  • Materialet är sökbart på flera olika sätt. Du kan söka på ord, datum, artikeltillhörighet m.m.
  • Textstorleken är hållen stor för att garantera tillgänglighet för människor med nedsatt synförmåga.
  • Ingen väsentlig information återges med grafiska element (bilder). Alla bilder har alt-taggar för att underlätta läsningen för dem som använder textbaserade webbläsare.
  • Informationsmaterialet på sidan är mycket omfattande, och därmed kan informationsstrukturen initialt kännas komplex. Förhoppningen är att den ska vara lätt att lära sig, och framförallt vara effektiv och hanterbar för de människor som återkommer många gånger till webbplatsen.
  • Texten är granskad för ökad läsbarhet och referenspersoner har fått läsa och komma med åsikter.

Observera att webbplatsen endast är för svensktalande personer. All reklam i forumet är förbjudet. Pacemaker-info.se har rätten att stänga av eller radera misstänkta konton och konton som inte använts på länge.