Sensor

De flesta moderna pacemakers idag, har en inbyggd sensor. Sensorn är en elektronisk krets som reagerar på acceleration i någon riktning. De elektriska signalerna från sensorn ökar pacemakerns stimulationsfrekvens. Sensorns huvuduppgift är att höja pulsen hos pacemakerpatienter som inte kan öka hjärtfrekvensen p.g.a av en sjuk sinusknuta, långsamt förmaksflimmer eller bromsande hjärtmedicin.

Pacemakersköterskan eller läkare kan slå på eller av sensorn. Till exempel, om frekvensen – sensorns känslighet – är för högt ställd kan patienter med kärlkramp få mer besvär. Vederbörande pacemakerkontrollant kan då stänga av sensorn.